Pigūs skrydžiai jūsų kelionėms
Užsakymo apmokėjimas
  Prisijungti

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI SVETAINE SKRENDAM24.LT TAISYKLĖS

Prieš naudojantis svetainės Skrendam24.lt siūlomomis paslaugomis, prašome susipažinti su naudojimosi svetaine taisyklėmis. Tai, kad naudojatės svetaine bet kuriuo būdu reiškia, kad visiškai sutinkate su žemiau pateiktomis naudojimosi svetaine Skrendam24.lt sąlygomis.

1. Bendrosios nuostatos

1.1.Šios sąlygos nustato ir apibrėžia vartotojų (toliau „Vartotojas“) naudojimosi aviabilietų paieškos ir užsakymo paslauga (toliau „Paslauga“) svetainėje Skrendam24.lt taisykles (toliau „Taisyklės“). Visos teisės į Skrendam24.lt pateikiamą informaciją ir turinį priklauso UAB Baltic Clipper, įmonės kodas: 110437597, PVM mokėtojo kodas: LT104375917, adresas: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304 (toliau „Savininkas“).

1.2.Šiame kontekste „Paslauga“ reiškia programavimo produktą, priėjimas prie kurio suteikiamas internetinėje svetainėje Skrendam24.lt, skirtoje teikti šias paslaugas: paieška ir pateikimas informacijos apie skrydžių detales ir kainas pagal Vartotojo užklausą, teikiamas trečių šalių – oro linijų bendrovių; aviabilietų rezervavimas; mokėjimų surinkimas; elektroninių bilietų išrašymas;informacijos apie kainų pokyčius suteikimas el.paštu; informacijos apie akcijas pateikimas el.paštu (naujienlaiškių siuntimas), galimybė išsaugoti ir pagal poreikį keisti Vartotojų detales personalioje paskyroje.

1.3.Vartotojas pilnai ir besąlygiškai sutinka, kad pats faktas, jog naudojasi Paslauga arba bet kuria jos dalimi, užtikrina tai, jog jis yra susipažinęs su Taisyklėmis ir pilnai bei besąlygiškai su jomis sutinka. Jeigu Vartotojas nesutinka su Taisyklėmis arba kuria nors jų dalimi, jis turi susilaikyti nuo naudojimosi Paslauga.

1.4. Šioms Taisyklėms ir visiems santykiams, susijusiems su naudojimusi Paslauga, taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai. Visos pretenzijos arba ieškiniai, susiję su Taisyklėmis arba naudojimusi Paslauga, turi būti pateikiami ir nagrinėjami Paslaugos Savininko registracijos vietoje.

1.5.Jeigu dėl kažkokios priežasties viena ar keletas Taisyklių dalių bus pripažinti neveiksniais arba neturinčiais juridinės galios, tai neturės įtakos kitoms Taisyklių dalims.

1.6.Neatskiriama šių Taisyklių dalimi yra dalis apie Privatumo politiką (https://skrendam24.lt/privacy/)

2. Kaip naudotis Paslauga

2.1. Savininkas Vartotojui neatlygintinai suteikia neperduodamą teisę naudotis Paslauga viso pasaulio šalių teritorijose pagal tiesioginę Paslaugos paskirtį, aprašytą 1.2 Taisyklių dalyje.

2.2. Sąveika su Paslauga, tame tarpe ir Vartotojo užklausos aviabilietų paieškai formavimas, vykdoma išimtinai Vartotjui suteikiamo grafinio Paslaugos atvaizdavimo pagalba. Paslaugos pagalba Vartotojui suteikiama galimybė susipažinti su trečiųjų šalių pasiūlymų kainomis bei detalėmis, pagal Vartotojo suformuotos užklausos detales (datas ir maršrutu). Suteikiamos sąlygos suvesti keleivio duomenis ir atlikti aviabilietų užsąkymą trečios šalies rezervacinėje sistemoje (globaliose rezervavimo sistemose Travelport ir Amadeus, arba tiesiogiai oro linijų bendrovių rezervacinėse sistemose). Suteikiamos sąlygos apmokėti užsakymą LR teritorijoje veikiančių bankų Internetinės Bankininkystės paslaugos būdu, taip pat Visa International ir Mastercard mokėjimų būdais.
Vartotojo duomenų perdavimas trečioms šalims rezervavimo tikslais nėra Savininko rekomendacija pasirinkti konkretų skrydžio variantą ir nereikalauja papildomo Savininko sutikimo jį rinktis.

2.3. Bilietų įsigijimas ir apmokėjimas vyksta Savininko svetainėje Skrendam24.lt. Vartotojas informuotas ir sutinka su tuo, kad Paslaugos Savininkas negarantuoja, kad visa trečiųjų šalių pateikta informacija yra patikima ir atitinka pradinio pasiūlymo sąlygas. Paslaugos Savininkas taip pat neatlieka pervežimo paslaugos, todėl neatsako už skrydžių vėlavimus ir atšaukimus, atsiradusius dėl trečios šalies – vežėjo, kaltės. Dėl iškilusių ginčitynų situacijų ir skundų, liečiančių pervežimo paslaugos nekorektišką atlikimą arba atšaukimą, neteisingą trečiųjų šalių informacijos pateikimą apie kainas, bagažą ir kitas pervežimo sąlygas, Vartotojas įsipareigoja kreiptis tiesiogiai į paslaugos teikėją – vežėją.

2.4. Vartotojas informuotas ir įsipareigoja susilaikyti nuo sekančių veiksmų:

2.5. Savininkas savo nuožiūra turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Paslaugos teikimą , keisti jos funkcionalumą, taip pat ir uždrausti Vartotojui naudotis Paslauga, o Vartotojas, gavęs nurodymą nutraukti Paslaugos vartojimą, jam paklusti.

2.6.Paslauga suteikia vartotojui galimybę užsisakyti ir gauti el.paštu:

Vartotojas sutinka, kad užsisakymas ir naudojimasis naujienlaiškių ir informacijos apie kainų pasikeitimus gavimo el.paštu paslaugomis, traktuojami kaip sutikimas:

Jeigu Vartotojas nesutinka su šiame punkte nurodytomis sąlygomis, jis privalo atsisakyti naujienlaiškių ir informacijos apie kainų pasikeitimus paslaugos, paspausdamas paslaugos atsisakymo nuorodą, esančia kiekviename Savininko laiške.

3. Atsakomybė

3.1. Paslaugos funkcionalumas pateikiamas koks yra (as is). Savininkas negarantuoja, kad Paslauga, atskiros jos dalys, komponentai ar funkcijos teikiami be klaidų ir be sutrikimų. Savininkas negarantuoja, kad Paslauga pateikia tikslius, pilnus ir savalaikius duomenis, kaip ir neduoda jokių kitų garantijų, nenurodytų Taisyklėse.

3.2. Savininkas neneša atsakomybės už jokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes, kilusias dėl Paslaugos naudojimo, nenaudojimo ar galimybės ja naudotis nebuvimo, arba nuostolių Vartotojui ar trečiosioms šalims, atsiradusius dėl Paslaugos naudojimo, nenaudojimo, ar galimybės ja naudotis nebuvimo, atskirų komponentų ar funkcijų neveikimo, galimų klaidų ir sistemos sutrikimų.

3.3. Vartotojas įsipareigoja naudotis Paslauga taip, kaip numato tos šalies, kurioje jis yra, įstatymai ir prisiima visą atsakomybe dėl pažeidimų, numatytų tos šalies įstatymuose dėl apribojimų naudotis Paslauga.

3.4. Vartotojas neša pilną atsakomybę prieš trečias šalis dėl savo veiksmų, susijusių su naudojimusi Paslauga, tame tarpe ir tai, jeigu jo veiksmai pažeis trečiųjų asmenų įsatymais numatytus teises, o taip pat ir už šalies, kurioje yra, įstatymų laikymąsi, naudojantis Paslauga.

3.5. Iškilus bet kokioms ginčytinoms situacijoms, Vartotojas, prieš kreipdamasis į teismą dėl ginčo sprendimo, privalo pasistengti išspręsti ginčus su Savininku ikiteisminiais veiksmais. Vartotojas įsipareigoja informuoti apie savo pretenzijas Savininką, atsiųsdamas jam pretenziją raštiškoje formoje Savininko nurodytu adresu, o taip pat kopiją el.paštu info@skrendam24.lt. Pretenzijos nagrinėjimo terminas nuo jos gavimo dienos – 5 d.d.

4. Teisės

4.1. Intelektualinės nuosavybės teisės, tame tarpe ir intelektualinės veiklos rezultatai, įtraukti į paslaugą arba jos naudojami, tokie kaip tekstai, paveikslėliai, dizainas, duomenų bazės, „nohow“, prekiniai ženklai, firminiai pavadinimai ir kiti Savininko identifikavimo atributai, priklauso Savininkui arba suteikti jam naudotis licenzijos pagrindu.

4.2. 4.1 punkte nurodytą nuosavybę leidžiama naudoti tik Paslaugos siūlomo funkcionalumo ribose. Vartotojas sutinka, kad naudojimasis Paslauga nesuteikia jam jokių teisių į aprašytą intelektualinę nuosavybę, išskyrus teisas, tiksliai aprašytas taisyklėse.

5. Taisyklių pakeitimai

5.1. Paslaugos Savininkas turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai bus pateikiami adresu https://skrendam24.lt/bendros_taisyklės/

5.2.Taisyklių pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos, jeigu nėra nurodyta kitaip.